Klockaren Olof Ludvig Glanholm i Varberg år 1801

Klockare i Varberg år 1801 var Olof Ludvig Glanholm 47 år. Han bodde enligt husförhörslängden på första roten med hustrun Hedvig Charlotta Roth 45 år, sonen Eric Johan 15 år och dottern Greta Sophia 10 år.

Olof Ludvig hade tjänstgjort som munsterskrivare vid Kungliga Södra Skånska Kavalleriregementet fram till 1790 då han tog avsked. Han bodde i Marstrand med familjen då han fick tjänsten som klockare i Varberg år 1799. En klockare hade framförallt som uppgift att vårda kyrkan och dess inventarier samt ombesörja klockringningen, men de var ofta även organister och skollärare. Ett protokoll för sockenstämman i Varbergs Församling i Mars 1799 redogjorde för hur Olof Ludvig Glanholm fick tjänsten:

”Sedan Organisten Steenman, afsagdt sig all befattning med Klockare Syslan, och Pastor, med Församlingen, dertill sitt bifall lämnadt, så Kundgjordes enligt Författningarne, den ledigt blefna Klockare Syslan, uti Inrikes Tidningen… infann sig endast en Sökande, nembligen förra Munsterskrifvaren, vid Kongl. Södra Skånska Cawallerie Regementet, Borreby och Haglösa Compagnier, Olof Ludwig Glanholm, från Marstrand, för hvilken dag utsattes till Profs afläggande, och som han utom dess, ägde goda, och förmähnliga Wittnes börder, jämte ådagalade den skickelighet, som pröfvades nödig till nemde Sysla, så blef Olof Ludwig Glanholm, af Herr Kongl. Hof. Predikanten, och Kyrko-Herden Församlingen
föreslagen, såsom den enda sökande, och skickelig känd: Hvarefter Församlingens Respective Ledamöter, enhälligt woro dermed nögde, att Glanholm blef till Klockare antagen, allenast här icke undandroge sig, den mödosamma Barna under-
visningen.

Glanholm kom tillstädes och gaf tillkiänna att han, som tillförene icke gjordt sig tillräckeligen underrättad, om Klockarens härwarande Lön, som war för dett närwarande Stipulerad till Tiugu Fem RD:r [riksdaler] fann den wara alt för otillräckelig, hwarföre han nu skrifteligen hos Församlingen anhölt, att för i år blifwa understödd, med en Collect, och sedermera årligen med ett omgångs Juhl-Offer, detta bewilljades af alla, utom en af Borgerskappet, som önskade, att detta icke måtte blifwa någon Lag, utan en friwillig Gåfwa, hvilket allmänt bejakades”.

De hade fem barn: Ulrica Christina, Märta Christina, Maria Lovisa, Greta Sophia och Eric Johan. Sonen Eric Johan begav sig till sjöss omkring 1805 och enligt bouppteckningen för fadern 1813 ‘sedermera aldrig låtit höra av sig’. När familjen flyttade till Varberg stannade troligen två av döttrarna, Maria Lovisa och Märta Christina, i Marstrand hos kyrkoherde Wiraeus och hustrun Anna Maria Roth som troligen var en släkting.

Olof Ludvig blev änkling 1809 då hustrun Hedvig Charlotta gick bort i bröstfeber. Han var sjuk de sista åren av sitt liv ‘och under hvilcken tid han ej hafvit någondera af sine barn hos sig, har han blifvit skjött och vårdat af gamla pigan Maria Nilsdotter’. Han gick bort i januari 1813 efter att ha drabbats av bröstfeber, 57 år gammal.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2, bild 4 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Rådhusrätt och Magistrat FIIa:4, 1813, bild 1660 (www.arkivdigital.se)
Husförhör för Marstrand A1:2, bild 79 (www.arkivdigital.se)
Generalmönsterrullor, Skånska Dragonregementet 959 (1791), Haglösa Compagnie (www.arkivdigital.se)
http://runeberg.org/nfbn/0183.html
Protokoll för sockenstämman 1799: http://www.lokalhistoria.nu/
Inrikes Tidningar 20 November 1798 http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/search_newspaper.jsp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s